Używamy plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.KURO.pL

Z DNIA 01.07.2023 R.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach serwisu sklep.kuro.pl, a w szczególności sposób zawierania umów sprzedaży, dokonywania płatności i realizacji zamówień oraz przebieg postępowania reklamacyjnego, jak również zasady świadczenia usługi stałego dostępu do tego serwisu internetowego.

§ 2.

1. Właścicielem serwisu sklep.kuro.pl jest KURO sp. z o.o. , ul. Władysława Stanisława Reymonta 22,  30-059 Kraków , przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6772388898, REGON: 361481758, adres poczty elektronicznej: sklep@kuro.pl zwany dalej „Sprzedawcą”.

2. Sprzedawca oferuje do sprzedaży zarówno rzeczy prefabrykowane, jak i rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 3.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Sklepie – należy przez to rozumieć zbiór interaktywnych stron WWW dostępnych w domenie internetowej sklep.kuro.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, lub umowę o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu;

2) Kliencie – należy przez to rozumieć:

a) osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b) jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą siedzibę w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c) osobę prawną, posiadającą siedzibę w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- która zarejestrowała w Sklepie konto lub dokonała zakupu towaru;

3) koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Klientowi, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający korzystanie z usługi stałego dostępu do sklepu;

4) formularzu rejestracji - należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może założyć konto;

5) formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może przyjąć ofertę sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie;

6) konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną nabywającego od Sprzedawcy towar lub usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):

a) Opera,

b) Mozilla Firefox,

c) Google Chrome,

d) Safari.

8) plikach cookie – należy przez to rozumieć pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;

9) płatnościach online – należy przez to rozumieć płatności dokonywane przy użyciu sieci Internet, obsługiwane przez instytucję płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 4.

1. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu są następujące:

1) komputer z systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie albo

2) urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie.

2. Pliki cookie zamieszczane są przez Sprzedawcę na urządzeniach końcowych Klienta, o których mowa w ust. 1, w celu dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Klienta, tworzenia statystyk i analiz oraz utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu w Sklepie.

3. Klient może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji Sklepu. Instrukcje wyłączenia plików cookie znajdują się na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek, pod następującymi odsyłaczami (linkami):

1) Mozilla Firefox;

2) Safari;

3) Google Chrome;

4) Opera.

II ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE STAŁEGO DOSTĘPU DO SKLEPU

§ 5.

1. Przy dokonywaniu zakupu, jak i przed jego dokonaniem, możliwe jest zawarcie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu, co następuje w wyniku rejestracji konta.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia w szczególności przeglądanie historii złożonych zamówień oraz przyjmowanie ofert sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie bez konieczności każdorazowego wskazywania adresu poczty elektronicznej służącego do kontaktu ze Sprzedawcą.

3. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji, w którym należy podać co najmniej:

1) adres poczty elektronicznej,

2) imię i nazwisko;

3) hasło dostępowe do konta.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług stałego dostępu do sklepu wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

5. Dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych, w szczególności poprzez zamieszczenie w formularzu rejestracji treści naruszających prawa osób trzecich, jest zabronione.

6. Świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu następuje nieodpłatnie.

7. Konto może zostać w każdej chwili usunięte przez Klienta. Żądanie usunięcia konta należy skierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

8. Usunięcie konta nie wpływa na ważność umów sprzedaży skutecznie zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

9. Postanowienie ust. 7 nie wyłącza prawa Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 10.

§ 6.

1. Przyjęcie przez Klienta oferty sprzedaży towaru prezentowanego w Sklepie może nastąpić z poziomu konta lub bez dokonywania rejestracji konta.

2. Przyjęcie przez Klienta oferty sprzedaży bez dokonywania rejestracji konta następuje poprzez wysłanie formularza zamówienia, w którym Klient dokonuje co najmniej:

1) wyboru towaru, który ma być przedmiotem umowy sprzedaży;

2) wskazania adresu poczty elektronicznej służących do kontaktu ze Sprzedawcą;

3) wskazania imienia i nazwiska;

4) wskazania adresu dostawy towaru oraz wyboru sposobu, w jaki towar ma być dostarczony;

5) wyboru formy płatności za towar.

3. Przyjęcie przez Klienta oferty sprzedaży z poziomu konta następuje po zalogowaniu na konto oraz wypełnieniu formularza zamówienia w sposób wskazany w ust. 2.

4. Przyjęcie oferty sprzedaży towaru prezentowanego w Sklepie wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Po przyjęciu przez klienta oferty sprzedaży towaru Sprzedawca kieruje na adres poczty elektronicznej Klienta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru (przyjęcie zamówienia do realizacji).

6. W przypadku gdy Klient dokonał przedpłaty za towar równocześnie z przesłaniem formularza zamówienia, lub bezpośrednio po jego przesłaniu, a zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, spełnione przez Klienta świadczenie zostanie mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego spełnienia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, składając zamówienie w Sklepie powinny przekazać Sprzedawcy również numer identyfikacji podatkowej (w celu wystawienia faktury VAT).

III PŁATNOŚCI

§ 7.

1. Spełnienie przez Klienta świadczenia pieniężnego należnego Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży może nastąpić poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność online, lub przy odbiorze towaru.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 585-13-51-185 oraz REGON 191781561.

3. Opis polityki prywatności stosowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 oraz regulaminy dokonywania płatności online za jego pośrednictwem znajdują się pod adresem: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty

4. Sprzedawca jako dowód sprzedaży przesyła Klientowi paragon lub fakturę VAT.

5. Cena za towar wskazana w ofercie sprzedaży zawiera wszelkie należne podatki, w szczególności podatek od towarów i usług. Oferta określa również koszty przesyłki w odniesieniu do każdego ze sposobów dostarczenia towaru przewidzianego przez Sprzedawcę.

IV WYDANIE TOWARU

§ 8.

1. Spełnienie świadczenia należnego Klientowi z tytułu zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili zaksięgowania przelewu bankowego, uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności online, lub złożenia przez Klienta w formularzu zamówienia oświadczenia o dokonaniu płatności przy odbiorze towaru.

2. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez nadanie przesyłki za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, wybranego przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Koszt wysyłki i pakowania towaru ponosi Klient, chyba że strony uzgodnią inaczej.

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 9.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przyjmowane są pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, bądź na adres poczty elektronicznej sklep@kuro.pl i rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), a w szczególności w oparciu o art. 556-576 tej ustawy.

3. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji złożonej z tytułu rękojmi następuje najpóźniej w terminie 14 dni od przedstawienia przez Klienta żądań reklamacyjnych, na adres poczty elektronicznej Klienta lub listem poleconym na adres Klienta.

4. Niezależnie od odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru może ponosić również gwarant, w szczególności producent towaru. Podstawą odpowiedzialności w takim przypadku jest oświadczenie gwarancyjne złożone przez gwaranta. Sprzedawca, na życzenie Klienta, może pośredniczyć w kierowaniu żądań usunięcia wadliwości towaru z tytułu udzielonej gwarancji.

5. Ewentualne uprawnienia, o których mowa w ust. 4, nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi stałego dostępu do Sklepu przyjmowane są pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, bądź na adres poczty elektronicznej sklep@kuro.pl.

7. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w ust. 6, następuje w terminie 14 dni od jej złożenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

8. W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na gruncie uprawnień z tytułu rękojmi lub na gruncie świadczenia usługi dostępu do Sklepu, Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, w szczególności z postępowania prowadzonego przez Inspekcję Handlową. Jednakże rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, lub inny podmiot uprawniony do polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich wydający rozstrzygnięcie o charakterze wiążącym dla stron, każdorazowo wymaga odrębnej zgody Sprzedawcy oraz Klienta.

9. W celu wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 8, konsument może skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10.

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni liczonym w sposób wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu,.

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134, z późn. zm.) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 11.

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Klientów jest Sprzedawca - KURO sp. z o.o. , ul. Władysława Stanisława Reymonta 22,  30-059 Kraków,  NIP: 6772388898, REGON: 361481758, adres poczty elektronicznej: sklep@kuro.pl, zwany dalej również „Administratorem”.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usługi dostępu do Sklepu oraz umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane w celu marketingu produktów oferowanych przez Administratora.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

1) adres poczty elektronicznej;

2) imię;

3) nazwisko;

4) data urodzenia;

5) firma;

6) adresy;

7) numer telefonu;

8) numer identyfikacji podatkowej;

9) numer REGON;

10) adres strony WWW.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej „RODO”) - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie mu informacji handlowej, jego dane mogą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, lub jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Klient nie jest zobowiązany do udostępnienia Administratorowi danych osobowych, jednak brak ich podania powoduje, iż nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Sklepu oraz umów sprzedaży z Administratorem.

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator zleci czynności w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności podmiotom prowadzącym rachunkowość i obsługę prawną Administratora.

7. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług i wykonywania umów sprzedaży, w tych dochodzenia roszczeń z tych umów, jak również przez okres wymagany do zgodnego prawem prowadzenia rachunkowości w celach podatkowych.

8. Klient jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (prawo dostępu do danych osobowych):

1) cele przetwarzania;

2) kategorie odnośnych danych osobowych;

3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Klienta, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Klienta - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Klienta.

9. Klient ma prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

10. Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

11. Klient ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.

12. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (w tym profilowania):

1) niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2) niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Klienta, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Klient jest dzieckiem.

13. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

15. Klient ma prawo ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych).

16. Wykonując prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w ust. 15, Klient ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

17. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

§ 12.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Klienta technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Sklepu, w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz wiadomości związanych z zawartymi umowami sprzedaży.

2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przesyłanie informacji handlowej przez Sprzedawcę (w szczególności w formie newslettera) możliwe jest po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Klient zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów którym świadczona jest usługa stałego dostępu do Sklepu, również pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta.

3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 2.

4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pocztą elektroniczną informacji o zmianach Regulaminu. Niedokonanie wypowiedzenia umowy w tym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Sprzedawcę.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz bezpośrednio stosowanych w krajach członkowskich rozporządzeń stanowionych przez uprawnione do tego organy Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca nie jest związany postanowieniami żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku gdy jako osoby fizyczne nabyli Państwo towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, w terminie 14 dni liczonym w sposób wskazany poniżej, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w szczególności w stosunku do towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według Państwa specyfikacji lub służących zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo również za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do serwisu sklep.kuro.pl

Na analogicznych do powyższych zasadach mogą Państwo odstąpić od umowy o świadczenie usługi stałego dostępu do Sklepu należącego do Sprzedawcy, zawartej w wyniku rejestracji konta w Sklepie. W tym przypadku 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi, czyli od dnia dokonania rejestracji konta. Upływ tego terminu i wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy, nie wyłącza Państwa prawa do rozwiązania umowy w każdym czasie poprzez skierowanie do Sprzedawcy żądania usunięcia konta.

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: KURO sp. z o.o. , ul. Władysława Stanisława Reymonta 22,  30-059 Kraków , NIP: 6772388898, REGON: 361481758j: sklep@kuro.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):………………………………………

Data: ……………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.