Używamy plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KURO sp. z o.o. , ul. Władysława Stanisława Reymonta 22,  30-059 Kraków,  NIP: 6772388898, REGON: 361481758. Z Administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną (e-mail: sklep@kuro.pl), lub telefonicznie.

II. Cele i rodzaje przetwarzanych danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umów sprzedaży/dostawy towarów, prowadzenia rachunkowości oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartych umów, a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pani na to zgodę, również w celu marketingu oferowanych przez siebie produktów. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:

1. adres poczty elektronicznej,

2. imię;

3. nazwisko;

4. adresy;

5. data urodzenia;

6. firma;

7. numer telefonu;

8. numer identyfikacji podatkowej;

9. numer REGON;

10. adres strony WWW.

III. Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia przez zgody na przesyłanie informacji handlowej, Państwa dane mogą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale odmowa ich podania może uniemożliwiać zawarcie umowy z Administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wykonania umowy, prowadzenia rachunkowości, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz wysyłania informacji marketingowych.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Jest Pan/Pani uprawniony/a do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o zasadach ich przetwarzania (prawo dostępu do danych osobowych).

VIII. Prawo do sprostowania danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pan/Pani prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

IX. Prawo do usunięcia danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

X. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1) gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) gdy wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

XI. Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/Pani prawo ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych). Wykonując prawo do przenoszenia danych ma Pan/Pani prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

XII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

XIII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator zleci czynności w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności podmiotom prowadzącym rachunkowość i obsługę prawną Administratora.

XIV. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.